خانه » آرشیو برای برچسب: عهد‌عتیق

آرشیو برای برچسب: عهد‌عتیق

عهد عتیق سخن می‌گوید

ahdeatighsokhan

کتابِ " عهدِ عتیق سخن میگوید " بررسی‌ِ مجملی است از کل عهد‌عتیق. نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی اوضاع و احوالِ تاریخی‌، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و جغرافیاییِ هر کتاب از عهد‌عتیق می‌پردازد، سپس ضمن تقسیم‌بندیِ آن، تحلیلی از تمامیِ مطالب و موضوعات ارائه میدهد.

ادامه مطلب »