خانه » خوش‌آمدید

خوش‌آمدید

“کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی” در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ در لندن تاسیس شد. این مجموعه عقیدتی-فرهنگی از بطن کلیسای ایرانی، و با امید به ترویج درک خاصی از زندگی مسیحی تاسیس یافته که تاثیرگذاری در جامعه و فرهنگ ایرانی را ارج می‌نهد.

کانون فرهنگ و اندیشۀ مسیحی به هیچ حزب و سازمان سیاسی وابستگی ندارد.

کانون همت می‌کند تا با بهره‌گیری از منابع متنوع معرفتی و تشویق مومنین به نگرشی خردورزانه، مسئولانه و تأثیرگذار به غنی سازی فرهنگ و اندیشه مسیحی یاری رساند. با محوریت این هدف مهم، کانون از کثرت و تنوع معارف، جهانبینی‌ها و سلایق استقبال می‌نماید. لذا مطالب ارائه شده در کانون لزوماً دیدگاه و تعالیم رسمی کلیسای خاصی نیستند.

جلسات کانون اساساً فرصتی برای پرداختن به مسایل نظری در حوزۀ فرهنگ و اندیشه می‌باشند و با جلسات عبادتی کلیسا، که بصورت وعظ و خطابه می‌باشند، متفاوت است. جنبۀ پژوهشی مطالب ارائه شده در کانون فربه‌تر خواهد بود.

کانون همچون انجمنی (forum) در خدمت بازتاب نظرات اعضایش می‌باشد. بنابراین مطالب یا نوشته‌جات ارائه شده با تصویب هیئت علمی کانون قابل انتشار است.

برای اطلاعات بیشتر به معرفی‌نامۀ‌ کانون مراجعه فرمایید.