موعظه

چگونه موعظه هایی تاثیرگذارتر تهیه کنیم؟

نوشته: ریک وارن || ترجمه: منصور برجی به تجربه دریافته‌ام که کتابهای نوشته شده درباره فن موعظه از نمونه‌های نادرستی برای مثال زدن استفاده می‌کنند. این کتاب‌ها غالبا شما را به تهیه فهرست نکاتی آکادمیک تشویق می‌کنند. این نکات به قدری مبهم و کلی هستند که از هر گونه قدرت اثربخشی تهی شده است. برای مثال اینجا فهرست نکاتی از یک موعظه بر اساس رساله اول قرنتیان فصل ۱۲ داریم: «قرنتیان و عطایای ...

Read More »