Breaking News
  • تشیع، تصوف و تاثیر آن بر مسیحیت ایرانی

    اشاره‌ای به برخی ویژگی‌های تشیع و تصوف ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر گرایش ایرانیان به مسیحیت و نحوه شاگردی آنها

  • چرا همه شفا نمی‌یابند؟

    آیا باید برای شفای بیماران دعا کرد؟ آیا خدا واقعاً وعده داده که به دعا برای شفا جواب می‌دهد؟ پس چرا همه شفا نمی‌یابند؟ آیا باید انتظار شفای همه را داشت؟

  • مسیحی و سیاست: مجموعه سخنرانی‌ها

    مسیحیان تا چه حد باید در سیاست دخیل باشند؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ نگاهی به مبانی الهیاتی و تعلیم کتاب‌مقدس در ارتباط با مشارکت مسیحیان در امور سیاسی