Home » سخنرانیها

سخنرانیها

نمونه‌ها (section)

کتابمقدس در مورد بلایای طبیعی چه می‌گوید؟

آیا کتاب‌مقدس در مورد بلایای طبیعی سخنی برای گفتن دارد یا فقط باید بگوییم «نمی‌دانیم»؟ کلام خدا درباره بلایای طبیعی و رنج ناشی از آن، چه بینش و بصیرتی برای ما دارد؟ مسئولیت ما مسیحیان در ارتباط با چنین وقایعی چیست؟

Read More »

مسیحیت در مقام جهان‌بینی

در باور بسیاری از مسیحیان، بین زندگی روحانی و عرصه‌های دیگری مثل کار، هنر،‌ ورزش، تجارت، سیاست و آموزش، یک نوع تنش و دوگانگی وجود دارد. اما ریشه چنین تنش و دوگانگی کجاست؟ بود و نبود آن چه تاثیری بر ایمان و شهادت مسیحیان میگذارد؟ این سخنرانی درآمدی است بر معرفی بنیان‌ها جهان‌بینی مسیحی، و نیز تمایز آن با دیگر جهان‌بینی‌ها.

Read More »

رابطه مسیحی و سیاست از نظرگاه اندیشمندان انجیلی در نیم‌قرن اخیر

رابطۀ مسیحیان با سیاست و حاکمیت در گسترۀ تاریخ تنوع و پیچیدگی‌های زیادی داشته است. تحولات اخیر در این حوزه چشمگیر بوده و قابل تأمل هستند. این سخنرانی گرایش‌های مطرح شده توسط مسیحیان انجیلی (evangelical) را در این رابطه بررسی می‌کند.

Read More »

نظریه تکامل از دیدگاه کتاب‌مقدس و علم ژنتیک

پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا وجود انسانها حاصل یک جهش ژنتیکی است؟ آیا ما نیز بخشی از چرخۀ تکامل هستیم؟ نسبت نظریه تکامل با کتاب‌مقدس چیست؟ آیا انسانها از هیچ آفریده شدند؟

Read More »

مسیحی و سیاست

آیا مسیحیان باید بی‌هیچ قید و شرطی از دولت‌های مطبوعشان حمایت کنند؟ یا اینکه باید در اعتراض به ناعدالتی و سیاست‌های غلط‌ دولت دست به اعتراضات مدنی بزنند؟ آیا در مسیحیت دین از سیاست جداست؟ یک فرد مسیحی تا چه حد باید فردی سیاسی باشد؟ روش عیسی در فضای کاملاً سیاسی دوران خود چگونه بود؟ آیا مسیحی غیرسیاسی هم می‌شود؟ معیار اصیل بودن حرکت سیاسی یک مسیحی چیست؟ آیا می‌توان از حرکت‌های سیاسی که الزاماً مسیحی نیست نیز پشتیبانی کرد؟

Read More »

مسیحی و حقوق بشر

حقوق بشر چیست و چه ربطی به ایمان مسیحی دارد؟ آیا کافی نیست که برای مظلومان دعا کنیم و انتظار نجات آنها را از جانب خدا داشته باشیم؟ مسیحیان چگونه می‌توانند حضوری موثر در دفاع از حقوق انسانها داشت؟ این سخنرانی نگاهی است به مفهوم حقوق بشر و تاریخچۀ آن؛ کنکاشی در ارتباط این مفهوم با باور و اخلاق مسیحی؛ بررسی نگرش مسیحیان به مقولۀ حقوق بشر، و سیری در راهکارهای عملی پیش رو.

Read More »

حکمت: پلی بین آسمان و زمین

در ایمان یک مسیحی حکمت چه نقشی را ایفا می‌کند؟ چرا به نظر حکمت بیشتر با زندگی زمینی سروکار دارد تا با مسائل روحانی و آسمانی؟ آیا حکمت قادر است در نزدیکتر شدن انسان به خدا نقش مؤثری ایفا کند؟ مبنای سخن، شیوه‌های مختص حکمت است که نه بر مکاشفه بلکه بر مشاهده و تجربه استوار است.

Read More »

صهیونیسم مسیحی

صهیونیسم مسیحی، اصالتاً یک جنبش سیاسی بین مسیحیان پروتستان بشارتی است که کشور امروزی اسرائیل را تحقق نبوتهای کتاب‌مقدسی و در راستای ارادۀ خدا می‌داند. اما تاریخچه پیدایش، مبانی الهیاتی و تبعات سیاسی این جنبش چیستند؟

Read More »

مسیحیت و هنر

تمامی تمدن‌ها و جوامع بشری از خود شکلی مشخص و قابل تمییز در زمینه هنرها دارند که به عنوان یکی از شاخصه‌های هویتی آن تمدن، در پرستش و الهیات آن هم تاثیری مستقیم و تنگاتنگ داشته و دارد. این سخنرانی سیری است در تاریخ هنر و تعامل مسیحیت با مظاهر مختلف فرهنگی.

Read More »

ماهیت انسان از دیدگاه کتاب‌مقدس

آیا می‌توان «شباهت خدا» را به عنوان موضوعی رابطه‌ای فهمید؟ آیا می‌توان با تجویز آیات کتابمقدس همچون نسخۀ پزشک، مشکلات مردم را حل کرد یا اینکه توجه به ابعاد مختلف شخصیت انسانی هم ضروری است؟ سخنران تئوریهای سکولار در مورد طبیعت انسان را معرفی کرده و در ادامه به دیدگاه کتاب‌مقدس و برخی نتیجه‌گیریهای روانشناختی/عملی می‌پردازد.

Read More »