Home » Tag Archives: سورن کی یر کگارد

Tag Archives: سورن کی یر کگارد

سه مرحله زندگی در فلسفه سورن کی یر کگارد

عصاره فلسفه كی یركگارد را می توان در آموزه سه مرحله ایش برای تجربه زندگی جست. این سه مرحله، سه شیوه پیش روی زندگی قرار می دهند و سه فلسفه زندگی را به نمایش می گذارند. بعضی از یك مرحله به مرحله دیگر پیش می روند ولی برخی دیگر هرگز از مرحله اول فراتر نمی روند. كی یركگارد گاهی اوقات مرحله دوم و سوم را به هم پیوند می زند، و به آنها به مثابه [مرحله] اخلاقی-دینی اشاره می كند.

Read More »