Home » Tag Archives: الهیات مسیحی

Tag Archives: الهیات مسیحی

تثلیث: نگاهی به خدای مسیحیان

تثلیث یکی از دشوارترین و در عین حال، جذابترین اعتقادات مسیحیان است. بدون شناخت تثلیث، شناخت محبت خدا، و در نتیجه، شناخت درست و عمیق ایمان مسیحی امکانپذیر نیست. کتابِ " تثلیث "، تلاشی است در جهت توضیح دقیق و تفهیم این اعتقاد پیچیده و جذاب، برای خوانندۀ علاقمند و اندیشه‌ورز ایرانی. هر چند کتاب در درجۀ اول برای مسیحیان نوشته شده، ولی حقجوی علاقمند و اهل تفکر، در فهم مطالب آن دشواری چندان نخواهد داشت.

Read More »

ویژگی و امکان الاهیات مسیحی در روزگار ما

ar-ar-t10

نویسنده در این مقاله این پرسش اساسی را مطرح می‏کند که آیا در اوایل قرن بیستم هنوز می‏توان از الهیات مسیحی سخن‏گفت؟ او درصدد است تا به مَدد طرح زمینه‏های پیدایش این پرسش، وضعیت‏کنونی الهیات‏مسیحی را به‏تصویر کشد. تاریخ‏گروی،فمینیسم وعرفی‏گروی سه جریان عمده فلسفی هستند که هریک به گونه‏ای در الاهیات مسیحی تأثیرگذار بوده‌‏اند...

Read More »