Home » Tag Archives: اندیشه

Tag Archives: اندیشه

ذهنیت مسیحی

ar-ar-s01

ذهنیت مسیحی چیست؟ رابطه بین عقل و ایمان چیست؟ چرا عقلانیت در ایمان مسیحی مهم است؟ یک نوع مسیحیت نابالغ وجود دارد که معتقد است هر چه از ذهن کمتر استفاده شود؛ احتمال جلال دادن خدا و پیروی از او بیشتر می‌شود. اما کتابمقدس هیچگاه نمی‌گوید که از عقلت استفاده نکن بلکه آمده است: "به عقل خودت تکیه نکن"...

Read More »

ایمان مسیحى، سر رشته تفکرات جدید

ar-ar-t05

مقاله حاضر به معرفى کوتاهى از تاریخ بلند ایمان در تفکر مسیحى اختصاص دارد. نویسنده ضمن بیان ماهیت ایمان در متون اولیه مسیحیت و تحول معنایى آن در دوره‏هاى بعد، نشان داده است که این مفهوم از ایمان، تأثیرى ژرف در مکاتب و اندیشه‏هاى جدید غرب داشته است.

Read More »