Home » Tag Archives: شاگرد سازی

Tag Archives: شاگرد سازی

مهار فکر ، شفای زبان

---

دکتر شیروانیان در این کتاب با زیبایی‌، دقت و سادگی‌ چشم‌گیری به توصیف و تحلیل بیماری‌های زبان بر اساس کلام خدا همّت گماشته‌است. این کتاب گنجینه‌ای است از نصایح ژرف و راه‌حل‌های عملی‌ برای غلبه با این بیماری‌های مزمن و خطرناک.

Read More »

تشیع، تصوف و تأثیر آن بر مسیحیت ایرانی

در بررسی هویت دینی ایرانیان دو ساختار برجسته به چشم می‌خورند. این دو ساختار تشیع، مذهب رسمی کشور، و تصوف مذهب غیر رسمی آن است. این سخنرانی ویژگیهای اساسی هر کدام را به طور خلاصه <بر‌شمرده و به نقش این دو زمینۀ مذهبی در (۱) گرایش ایرانیان به مسیحیت و (۲) نفوذ و تأثیرشان

Read More »