Home » Tag Archives: شیعه

Tag Archives: شیعه

فیض در نزد توماس آکویناس و در کلام شیعه

از جمله مفاهیم بسیار مهم و کلیدى در الهیات مسیحی مفهوم «فیض» است. متناظر با این مفهوم، در کلام شیعى قاعده «لطف» قرار دارد که از مسائل پراهمیت است و کاربردى گسترده دارد. در بدو امر، ممکن است این سؤال به نظر آید که چه نسبتى بین این دو مفهوم برقرار است. تحقیق حاضر کوششى است در معرفى این دو اندیشه و پیوندى که میان آنها وجود دارد.

Read More »

گفتگوی بین اسلام و مسیحیت در ایران پس از انقلاب: فرصتها و چالشها

در این سخنرانی عوامل الهیاتی/کلامی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که در اقبال متفکرین معاصر شیعه به گفتگوی بین اسلام و مسیحیت مؤثر بوده‌اند بررسی شد. عوامل نامبرده، فرصت‌ها و در عین‌حال چالش‌های ویژه‌ای بر سر راه اندیشمندان مسلمان و مسیحی در مسیر گفتگو ایجاد کرده‌اند.

Read More »

تشیع، تصوف و تأثیر آن بر مسیحیت ایرانی

در بررسی هویت دینی ایرانیان دو ساختار برجسته به چشم می‌خورند. این دو ساختار تشیع، مذهب رسمی کشور، و تصوف مذهب غیر رسمی آن است. این سخنرانی ویژگیهای اساسی هر کدام را به طور خلاصه <بر‌شمرده و به نقش این دو زمینۀ مذهبی در (۱) گرایش ایرانیان به مسیحیت و (۲) نفوذ و تأثیرشان

Read More »