Home » Tag Archives: فرانسیس شیفر

Tag Archives: فرانسیس شیفر

فرار از عقل

escape-from-reason

در این اثر کلاسیکِ مدرن، دکتر فرانسیس شِیفر قدم در قالب‌های فکری معاصر گذاشته و صحبت از چگونگی شکل‌گیریِ اجتماع امروز بر اساسِ تفکرات انسانی‌ می‌کند؛ تفکراتی که برگرفته از فلسفه، علم، هنر و فرهنگی‌ است که مردم بیشتر با آن اُخت گرفته‌اند. سپس او به زیبایی با بیان نگرشِ مسیحیت نسبت به بشریت تمامی این تفکرات را به چالش می‌گیرد.

Read More »

رابطه مسیحی و سیاست از نظرگاه اندیشمندان انجیلی در نیم‌قرن اخیر

رابطۀ مسیحیان با سیاست و حاکمیت در گسترۀ تاریخ تنوع و پیچیدگی‌های زیادی داشته است. تحولات اخیر در این حوزه چشمگیر بوده و قابل تأمل هستند. این سخنرانی گرایش‌های مطرح شده توسط مسیحیان انجیلی (evangelical) را در این رابطه بررسی می‌کند.

Read More »