Home » Tag Archives: Dr Mehrdad Fatehi

Tag Archives: Dr Mehrdad Fatehi

تثلیث: نگاهی به خدای مسیحیان

تثلیث یکی از دشوارترین و در عین حال، جذابترین اعتقادات مسیحیان است. بدون شناخت تثلیث، شناخت محبت خدا، و در نتیجه، شناخت درست و عمیق ایمان مسیحی امکانپذیر نیست. کتابِ " تثلیث "، تلاشی است در جهت توضیح دقیق و تفهیم این اعتقاد پیچیده و جذاب، برای خوانندۀ علاقمند و اندیشه‌ورز ایرانی. هر چند کتاب در درجۀ اول برای مسیحیان نوشته شده، ولی حقجوی علاقمند و اهل تفکر، در فهم مطالب آن دشواری چندان نخواهد داشت.

Read More »