Home » امثال » شهدای بیست قرن کلیسا

شهدای بیست قرن کلیسا

دنیا برای شاگردان عیسی، کسانی که پیروی عیسی را جدی پیشه کرده‌اند، جای راحتی نبوده است. دانشنامه مسیحیان بشارتی چنین میگوید:
از مرگ و قیام مسیح ۲۰۰۰ سال میگذرد و در این مدت ۴۳ میلیون نفر شهید شده‌اند.
بیش از ۵۰ درصد آنها فقط در همین قرن گذشته اتفاق افتاده است.
بیش از ۲۰۰ میلیون مسیحی هر روز با جفا و آزار مواجه هستند که ۶۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می‌دهند
هر روزه ۳۰۰ نفر به خاطر ایمان خود به عیسای مسیح کشته می‌شوند.

Check Also

نظر لوتر درباره بهای شاگردی

مارتین لوتر، یکی از رهبران اصلی جنبش اصلاحات دینی، معتقد بود «دینی که به شما ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *