Home » Tag Archives: مشاوره

Tag Archives: مشاوره

مسیحیت و روانشناسی

مومنان مسیحی خوانده شده‌اند تا به تأسی از خداوند خود در شفای روح و روان دردمندان جامعه و کاستن از رنج‌ها و آلام روانی آنان تلاش كنند. روانشناسی نیز به عنوان یكی از علوم فراگیر در عصر جدید سعی در تقلیل مرارت آدمیان دارد. اما چطور می‌توان بعنوان یك مسیحی، و یا رهبر و شبان كلیسایی، آگاهانه از این علم بهره‌‍ برد؟ چطور می‌توان با درك مناسبی از زمینه‌های تعامل و تقابل روانشناسی و مسیحیت از آن در زندگی و خدمت خود بهرۀ بیشتری برد

Read More »