Home » Tag Archives: معنا

Tag Archives: معنا

مسیحیت و معنای زندگی

نویسنده مسیحی این مقاله کوشیده است تا نشان دهد که زندگی یک انسان مسیحی می‏تواند به پشتوانه آموزه‏ها و باورهای اساسی مسیحی معنادار باشد به‏ نحوی که به بسیاری از تردیدها در این زمینه پاسخ داده است. با این همه، وی به هم‏کیشان خویش گوشزد می‏کند که باید از سَرِ تواضع این حقیقت را پذیرفت که آموزه‏های دیگر ادیان نیز به زندگی بسیاری از انسان‏ها معنا بخشیده‏اند.

Read More »