Home » سخنرانیها » مسیحیت و فرهنگ

مسیحیت و فرهنگ

از قرن اول تا کنون مسیحیان در رویارویی با مقولات فرهنگی رویکردهای متفاوتی را اختیار کرده‌اند. “فرهنگ”، در این تعریف خاص شامل هنر، ادب، تکنولوژی، سیاست، هویت ملی و بسیاری امور دیگر می‌شود. برخی مومنین تمایزی بین “مسیحیت” و “فرهنگ” قائل نشده و برخی نیز آنها در تضاد با هم دیده‌اند. در این میان رویکردهای میانی‌ هم اتخاذ شده است. اما بعنوان مسیحیان ایرانی چگونه می‌توانیم از میراث دوهزار سال تجربۀ کلیسا در این مورد بهره‌مند شویم؟ رویکرد درست چیست؟ آیا اصلاً یک رویکرد درست و جامع وجود دارد؟

متن کامل این سخنرانی پس از تدوین ارائه خواهد شد.

Check Also

نظریه تکامل از دیدگاه کتاب‌مقدس و علم ژنتیک

پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا وجود انسانها حاصل یک جهش ژنتیکی است؟ آیا ما نیز بخشی از چرخۀ تکامل هستیم؟ نسبت نظریه تکامل با کتاب‌مقدس چیست؟ آیا انسانها از هیچ آفریده شدند؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *